Teme de cercetare 2009

IV. Economia bazată pe cunoaştere şi inovare. Program fundamental al Academiei Române – coordonator Acad. Aurel Iancu

 IV.6.42. UE şi România în contextul dezvoltării schimburilor comerciale internaţionale din domeniul tehnologiilor de vârf, Coord. Dr.Ecaterina Stănculescu

V. Program interdisciplinar de prevenire a fenomenelor cu risc major la scară naţională. Program fundamental al Academiei Române – coordonator Acad. Florin Gheorghe Filip

V.1.43. Impactul dezastrelor naturale asupra economiilor europene, în condiţiile schimbărilor climatice globale, Coord. Prof. Dr. Virginia Câmpeanu, Dr. Dana Ghiţac

VIII. Evaluarea Stării Economiei Mondiale – ESEM (I). Program fundamental al Academiei Române coordonatori: Dr. Constantin Ciupagea, Dr. Virginia Câmpeanu

I. Fenomene si procese definitorii ale evoluţiei integrării europene. Noua strategie de la Lisabona. Implicaţii asupra României, Coord. Dr. Petre Prisecaru, Drd. Radu Gheorghiu

VIII.1.65. Impactul reformelor instituţionale asupra politicilor comune ale UE; Creşterea competitivităţii UE 27 şi crearea de noi locuri de muncă, Coord. Dr. Petre Prisecaru

VIII.2.66. Revizuirea strategică a politicii de securitate energetică externă a UE din perspectiva noilor evoluţii geopolitice şi economico-finaciare mondiale. Impactul asupra României, Coord. Mariana Papatulică

VIII.3.67. Impactul tehnologiei informaţiilor şi de comunicaţii asupra creşterii competitivităţii; o viziune la nivel mondial, european si national, Coord. Drd. Radu Gheorghiu; Drd. Viorel Niţă

VIII.4.68. Aplicarea politicilor şi legislaţiei antitrust în UE. Provocări pentru România în contextul integrării europene, Coord. Drd. Lucia Iordache

II. Mutaţii în comerţul internaţional: Tendinţe, oportunităţi şi riscuri. Strategii ale UE27 pentru sustenabilitatea schimburilor comerciale. Coord. Dr. Virginia Câmpeanu

 VIII.5.69. Dezvoltări strategice ale relaţiilor comerciale UE27-China pentru sustenabilitatea deficitului comercial al UE. Contribuţii ale României. Coord. Dr. Virginia Câmpeanu, Dr. Sarmiza Pencea

VIII.6.70. Modificări posibile ale raportului de forţe SUA-Uniunea Europeană în economia mondială, în contextul crizei financiare  internaţionale. Coord. Dr. Simona Poladian

VIII.7.71. Evoluţii şi perspective ale schimburilor comerciale intra şi extra-comunitare ale unor state noi membre ale UE27, în contextul liberalizării comerţului internaţional (Polonia, Ungaria, Cehia). Coord. Cornel Albu

III. Globalizarea şi integrarea regională în Europa- spre o nouă paradigmă a mileniului. Contextul economic internaţional al dezvoltării economico-sociale a României. Coord. Acad. Mircea Maliţa, Dr. Marcel Moldoveanu, Gabriel Munteanu

VIII.8.72. România în contextul noilor dimensiuni ale globalizării si integrării regionale. Coord. Dr. Marcel Moldoveanu

VIII.9.73. Impactul globalizării serviciilor asupra fluxurilor comerciale şi investiţionale ale României. Oportunităţi de creştere durabilă şi convergenţă structurală. Coord. Dr. Agnes Ghibutiu

VIII.10.74. Managementul dezvoltării durabile a ecosistemelor agricole. Coord. Dr. Maria Cartas

VIII.11.75. Tendinţe ale conjuncturii economice pe grupe de ţări şi ţări. Coord. Gabriel Munteanu; Cornel Albu

VIII.12.76. Perspective în evoluţia cererii şi a preţurilor pe principalele pieţe şi la bursele internaţionale de mărfuri. Coord. Octavian Rădulescu

IX. Economia României şi sistemul euro. Program prioritar al Academiei Române – coordonatori Acad. Mugur C. Isărescu, Dr. Napoleon Pop

IX.3.79. Extinderea Zonei Euro către ţările central şi est – europene. Coord. Eugen Andreescu

XI. Economie şi cultură. Program prioritar al INCE – coordonator prof. dr. Valeriu Ioan-Franc

XI.8.99. Scurtă istorie a doctrinelor economice. Gândirea economică în perioada 1920 – până în zilele noastre. Coord. Dr. Mariana Iolanda Vasilescu-Dăduianu