Proiect managerial

Institutul de Economie Mondială in conformitate cu statutul său este o instituție de cercetare științifică fundamentală din cadrul Academiei Române. Principalele activităţi pe care le desfăşoară Institutul de Economie Mondială sunt cercetare, informare și consultanţă.

• Cercetare: studii de piaţă internă şi internaţională, monitorizare, evaluare, analiză comparativă, prognoză, perspective, sondaje de opinie, studii de caz.

• Informare: elaborare şi editare de publicaţii periodice proprii permanente, pe suport hârtie/magnetic, ce pot fi accesate şi pe site-ul institutului (www.iem.ro).

• Consultanţă: direcţionată către factori de decizie, companii și cercuri academice.

Pentru dezvoltarea cercetării științifice, Institutul de Economie Mondială trebuie să aibă drept repere contextul național și internațional astfel încât să mențină și să crească renumele său și al cercetătorilor săi. Insăși prin numele său, Institutul de Economie Mondială are ca orizont analiza problemelor economice fundamentale ale economiilor lumii și a impactului acestora asupra economiei românești.

Echipa managerială a Institutului de Economie Mondială ar trebui să aibă următoarele obiective principale:

1. Evaluarea exactă a situației cercetării din IEM și a capacităților de dezvoltare viitoare, așa cum se prezintă la sfârșitul mandatului actualei echipe de conducere a IEM. Pentru aceasta se vor analiza concret următoarele aspecte: resursele umane, contractele naționale și internaționale, contractele cu agenții economici, finanțarea cercetării, infrastructura cercetării pe colective și echipele de cercetare existente.

a. Vom analiza separat Resursele Umane din domeniul cercetării, atât pe cercetatori permanenți, cât și pe cei cu contract de colaborare, pe teme și domenii de cercetare;

b. Vom analiza baza de documentare, acoperirea cu calculatoare si gradul lor de uzură, atât fizică, cât și morală, cuantificarea lucrărilor cotate ISI, cărțile publicate în edituri străine, precum și felul cum s-a desfășurat managementul cercetării actualei echipe manageriale;

2. Stabilirea oportunităților pentru viitoarea strategie de conducere a cercetării economice fundamentale din IEM, prin:

a. Creșterea atractivității carierelor de cercetare a economiei mondiale;

b. Asigurarea unei calități superioare în cercetare prin:

i. Respectarea standardelor europene de evaluare a calității cercetării științifice;

ii. Existența surselor de informare și formare prin organizări de conferințe, seminarii interne și internaționale.

3. Analiza constrângerilor și amenințărilor privind dezvoltarea cercetării în Institutul de Economie Mondială:

i. În domeniul resurselor umane, diferențele mari între cercetarea din România și cea din alte state ale Uniunii Europene, controlul drastic al angajărilor care va duce în timp la o stare de îmbătrânirea a angajaților din IEM;

ii. Uzura infrastructurii de cercetare, a echipamentelor și neacordarea la explozia informațională mondială;

iii. Finanțarea cercetării cu numeroase deficiențe, întârzieri în finanțare, acordarea fondurilor de fază după finalizarea acestora, lipsa finanțărilor complementare.

4. Obiectivele cercetării din Institutul de Economie Mondială:

a. Dezvoltarea cercetării prin abordarea de teme de mare interes național avându-se permanent în vedere schimbările majore care se petrec în economia mondială; abordarea în programele de cercetare a unor teme precum:

i. Efectele încălzirii globale asupra economiei mondiale, a resurselor și vieții pe pământ;

ii. Studiul variantelor la resursele energetice convenționale și impactul pe care aceste schimbări le-ar putea avea asupra evoluției economice la nivel mondial;

iii. Mutații majore ca efect al crizei economice internaționale în planul polilor de putere ai lumii și efectele acestora assupra României;

iv. Avansul tehnologic actual care necesită resurse diferite de cele utilizate până în prezent cu poziționări geografice nu întotdeauna la îndemâna centrelor de putere tehnologică în contextul renunțării la resurse clasice (petrol, gaze, cărbune), fie datorită epuizării lor, fie datorită efectelor pe care aceste le produc asupra mediului;

v. Evoluția sistemului monetar internațional ca efect al crizei economice internaționale și efecte asupra României.

b. Creșterea prestigiului internațional al Institutului de Economie Mondială, prin încheierea de acorduri de cooperare și de organizare de seminarii comune cu țările membre ale UE dar și din afara spațiului european;

c. Valorificarea superioară a rezultatelor cercetării științifice fundamentale, astfel încât să se obțină avantaje pe plan național prin informarea la timp și la un nivel superior;

d. Încurajarea aplicării unei noi politici de dezvoltare a resurselor umane angrenate în cercetare, astfel încât să crească treptat procentul tinerilor care să asigure viitorul cercetării economice românești standarde înalte de profesionalism;

5. Activități și acțiuni suport:

a. Organizarea săptămânală de mese rotunde pe subiecte de mare interes la care să participe conducerea IEM și cercetătorii specializați pe domeniile respective;

b. Dezvoltarea cercetărilor inter și intradisciplinare prin încurajarea cooperării cu cercetători din alte domenii;

c. Organizarea periodică de mese rotunde atât naționale, cât și internaționale pentru facilitarea schimbului de idei și găsirea de soluții pentru problemele stringente care au un puternic efect asupra economiei mondiale și implicit naționale;

d. Raportarea instituțională a concluziilor reuniunilor și meselor rotunde, decidenților politici pentru a sprijini evoluția economică a României;

e. Formarea de echipe de cercetare integrate, cuprinzând cercetători, cadre didactice și studenți din diverse domenii de activitate în vederea elaborării cât mai specializate a studiilor din planul Academiei Române și a proiectelor aprobate și creșterea caracterului aplicativ al acestora;

f. Găsirea unor surse proprii de finanțare prin încurajarea participării  cercetătorilor la diverse lansări de proiecte atât la nivel național, cât și internațional;

g. Institutul de Economie Mondială va încuraja specializarea tinerilor cercetători, prin formarea de echipe mixte la care sunt invitați să participe cercetători cu o vastă experiență care să devină într-un fel mentori și să predea în timp ștafeta unor tineri promițători care să le continue activitățile de cercetare;

h. Susținerea de manifestări științifice de către IEM astfel încât acestea să devină recunoscute ISI;

i. Dezvoltarea de programe doctorale comune cu ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene,  scopul creării Spațiului European de Cercetare, educație și cunoaștere;

j. Reorganizarea departamentelor din cadrul IEM  conformitate cu schimbările majore ale economiei mondiale;

k. Utilizarea fondurilor din regia proiectelor de cercetare pentru formare și documentare, participarea la manifestări științifice interne și internaționale;

l. Creșterea transparenței activității de cercetare economică, prin participarea unor cercetători cu experiență la emisiuni de specialitate urmărindu-se informarea agenților economici și a populației cu privire la principalele fenomene economice și impactul pe care acestea îl pot avea asupra lor.

Considerăm că rolul unui management de calitate în domeniul cercetării este acela de a crea un sistem de raportări manageriale care să asigure dezvoltarea eficientă a activității. Evaluarea rezultatelor cercetării din Institutul de Economie Mondială trebuie să țină seama de reorganizarea pe noi departamente. Este posibil ca rezultatele pozitive ale acestei reorganizări să-și facă simțite efectele într-un interval de 2-3 ani. Un aspect pe care nu l-am evidențiat suficient este faptul că dată fiind starea actuală a bugetului și restricțiile anunțate, pentru dezvoltarea echilibrată a Institutului trebuie să se pună accentul pe resursele financiare suplimentare. Conducerea IEM trebuie să încurajeze și să dinamizeze cercetătorii să propună proiecte. În cadrul structurii organizatorice trebuie încurajată crearea unei linii de consultanță care să faciliteze transpunerea ideilor și redactarea proiectelor conform cerințelor astfel încât să crească șansele de eligilibilitate a acestora.

În concluzie, noua conducere managerială a IEM trebuie să asigure cadrul necesar unei mai bune cooperări între angajați, printr-o mai bună utilizare a fondurilor disponibile la nivelul IEM astfel încât să se poată atinge obiectivele menționate.