ESPERA 2014 “CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ ECONOMICĂ – ABORDĂRI TEORETICE, EMPIRICE ŞI PRACTICE”

În cadrul conferinței internaţionale “Cercetarea ştiinţifică economică – abordări teoretice, empirice şi practice” ESPERA 2014 s-au desfășurat lucrările secțiunii a 5-a – “Integrare europeană şi globalizare. Noi provocări”. Aceasta a fost coordonată de către Acad. Mugur ISĂRESCU (Academia Română), CS I Dr. Napoleon POP (Institutul Naţional de Cercetări Economice “Costin C. Kiriţescu”) și CS I  Dr. Simona MOAGĂR POLADIAN (Institutul de Economie Mondială) și a avut loc în data de 13-14 noiembrie 2014 la Casa Academiei Române, Calea 13 Septembrie nr. 13, în Sala de Consiliu a Institutului de Economie Mondială, Aripa de Est, Etaj 5.

5espera 3espera
6espera 4espera

PROGRAMUL SECȚIUNII A 5-A 

“INTEGRARE EUROPEANĂ ŞI GLOBALIZARE. NOI PROVOCĂRI”.

• Alina Georgeta AILINCĂ ‐ A look at FDI trends worldwide / O privire asupra tendințelor fluxurilor de investiții străine directe la nivel mondial ‐ IDESPERAS5L112

• Ionela BĂLȚĂTESCU ‐ The economics and ethics of redistribution: The case of EU Countries from central and Eastern Europe / Economia şi etica redistribuirii: cazul țărilor UE din Europa Centrală şi de Est ‐ IDESPERAS5L114

• Iustina Alina BOITAN ‐ Determinants of sustainable banks’ profitability. Evidence from EU Countries / Factori determinanți ai profitabilității sustenabile a băncilor. Evidențe din țările membre UE ‐ IDESPERAS5L231

• Florin BONCIU, Marcel MOLDOVEANU ‐ Competing multilateral economic negotiations in the Asia‐Pacific area in a global geo‐political context / Negocieri economice multilaterale concurente în zona Asia‐Pacific în context geo‐politic global ‐ IDESPERAS5L5

• Silviu Ciprian BUCUR, Irina Gabriela RĂDULESCU ‐ Trends and insights in the EU heroin market / Tendințe şi analize privind piața de heroină din UE ‐ IDESPERAS5L168

• Paul CALANTER ‐ The strategies of the European Union for combating and limiting the climate change phenomenon / Strategiile Uniunii Europene privind combaterea şi limitarea fenomenului schimbărilor climatice ‐ IDESPERAS5L44

• Maria CARTAŞ ‐ Recent developments and new challenges in the global commodity market ‐ A major driver of the world economy dynamics / Evoluții recente şi noi provocări pe piața globală a materiilor prime ‐ factor major al dinamicii economiei mondiale ‐ IDESPERAS5L43

• Virginia CÂMPEANU, Dana GHIȚAC ‐ Intra‐european gaps regarding economic development and social progress. A new tool to evaluate Romania’s path towards the real convergence / Decalaje intra‐europene privind dezvoltarea economică şi progresul social. Un nou instrument de evaluare a drumului României spre convergența reală ‐ IDESPERAS5L35

• Luminița CHIVU, Constantin CIUTACU ‐ Household incomes in Romania. Challenge to economic and social choesion / Veniturile gospodăriilor din România. Provocare pentru coeziunea economică şi social ‐ IDESPERAS5L353

• Svetlana CIUMAC ‐ The external relations of the Republic of Moldova in the process of contemporary transformations / Relațiile externe ale Republicii Moldova în contextul transformărilor contemporane ‐ IDESPERAS5L108

• Brînduşa COVACI, Cristinel‐Claudiu COCOŞATU ‐ The national energy sector financing in the new European Union Member States in the context of the global crises: the case of Romania / Finanțarea sectorului energetic la nivel național pentru noile state membre ale Uniunii Europene în contextul crizei globale: Studiu de caz pentru România ‐ IDESPERAS5L126

• Emil DINGA ‐ The criteria of nominal economic convergence in EU. A critical assessment / Criterii pentru convergența economică nominală. O abordare critică ‐ IDESPERAS5L216

• Emilian M. DOBRESCU, Edith Mihaela DOBRE ‐ Shanghai in an important growth pole of Chinaʹs and of the Planet / Shanghai, important pol de creştere al Chinei şi al Planetei ‐ IDESPERAS5L39

• Anca DRAGOMIRESCU ‐ China ‐ A giant of siderurgy at the world level / China ‐ un gigant al industriei siderurgice la nivel mondial ‐ IDESPERAS5L67

• Alina Ligia DUMITRESCU ‐ The polish model of sustainable economic growth / Modelul polonez de creştere economică sustenabilă ‐ IDESPERAS5L46

• Vasily EROKHIN ‐ Contemporary reshaping of Eurasian integration: Russia’s policies and their implication for the EU and EurAsEC / Reformularea actuală a integrării euroasiatice. Politicile şi implicațiile pentru UE şi EurAsEC ‐ IDESPERAS5L235

• Petru FILIP, Bogdan RADU ‐ Insolvency of the Romanian administrative‐territorial units. Novelty and challenge for the public administration / Insolvența unităților administrativ‐teritoriale în România. Noutate şi provocare pentru admi‐ nistrația publică ‐ IDESPERAS5L207

• Amalia FUGARU ‐ The fiscal tradition in Europe – a hindrance to achieving the Fiscal Union? / Tradiția fiscală din Europa – un impediment în realizarea Uniunii Fiscale? ‐ IDESPERAS5L194

• Camelia GAVRILESCU ‐ Romania’s market share in the EU agrifood trade ‐ An analysis of post‐accession performances / Cota de piață a României în comerțul agroali‐ mentar al UE – O analiză a performanțelor post‐aderare‐ IDESPERAS5L159

• Radu GHEORGHIU, Liviu ANDREESCU, Adrian CURAJ ‐ The impact of new technological waves on the shape of global value chains and the emerging strategies for competitiveness / Impactul noilor valuri tehnologice asupra formei lanțului de valori globale şi noile strategii pentru competitivitate ‐ IDESPERAS5L71

• Agnes GHIBUȚIU ‐ The variable geometry of the world trading system / Geometria variabilă a sistemului comercial internațional ‐ IDESPERAS5L20

• Mariana GRODEA ‐ The common agricultural policy reform in the milk sector – an analysis of supply restructuring and of narrowing the productivity gaps between Romania and the EU‐27 Member States / Reforma Politicii Agricole Comune privind sectorul laptelui – o analiză a restructurării ofertei şi a reducerii decalajelor de productivitate dintre România şi țările UE 27 ‐ IDESPERAS5L125

• Gheorghe HURDUZEU, Maria‐Floriana POPESCU ‐ Energy challenges for Europe ‐ scenarios for the importance of natural gas prices from a game theory perspective / Provocări energetice pentru Europa – Scenarii privind importanța prețului gazelor naturale din perspectiva teoriei jocurilor ‐ IDESPERAS5L145

• Iuliana IONEL ‐ Impact of the liberalization of Romanian pork exports to EU, challenges and perspectives / Impactul liberalizării exporturilor româneşti de carne de porc în UE, provocări şi perspective ‐ IDESPERAS5L92

• Beatrice LEUŞTEAN – Institutions and modelling of the European behaviour / Instituții şi modelarea comportamentului european ‐ IDESPERAS5L371

• Florian LIBOCOR – Monetary Union – European realities / Uniunea monetară – realități europene, IDESPERAS5L370

• Gabriela MIHAILOVICI ‐ Challenges in central banking in a rapidly reforming European Union environment / Provocări pentru Banca Centrală în contextul reformei Uniunii Economice şi Monetare – credibilitatea şi percepția publică ‐ IDESPERAS5L201

• Simona MOAGǍR‐POLADIAN, Andreea DRĂGOI – The impact of the Crimean crisis on the international economy: Global risks and threats / Impactul crizei din Crimeea asupra economiei internaționale: riscuri şi amenințări globale ‐ IDESPERAS5L16

• Daniela Cristina MOMETE ‐ Towards a better European integration through common energy planning / Sistemul comun de planificare energetică ‐ calea spre o mai bună integrare europeană ‐ IDESPERAS5L15

• Iulia Monica OEHLER‐ŞINCAI ‐ Standpoints regarding the BRICS construction / Puncte de vedere asupra construcției BRICS ‐ IDESPERAS5L7

• Mariana PAPATULICĂ ‐ Black Sea area at the crossroad of the biggest global energy players’ interests. The impact on Romania / Marea Neagră la confluența intereselor marilor jucători din domeniul energiei. Impactul asupra României ‐ IDESPERAS5L45

• Sarmiza PENCEA, Daniel BULIN ‐ Insights into the development of the Chinese tourism industry ‐ an empirical analysis. Opportunities for Romania / Industria chineză a turismului – o analiză empirică. Oportunități pentru România ‐ IDESPERAS5L85

•Sarmiza PENCEA, Iulia Monica OEHLER ŞINCAI ‐ Investment‐led development in China – from past accomplishments, to future challenges / Dezvoltarea bazată pe investiții în China. De la realizările din trecut la provocările viitoare ‐ IDESPERAS5L110

•Napoleon POP, Valeriu IOAN‐FRANC ‐ To a global currency. An academic approach / Spre o monedă globală. O abordare academică ‐ IDESPERAS5L209

• Mădălina Ecaterina POPESCU, Maria Isadora LAZĂR ‐ Analisys of the post‐crisis economic performances in the European Union / Analiza post‐criză a perfor‐ manțelor economice la nivelul Uniunii Europene ‐ IDESPERAS5L134

• Petre PRISECARU ‐ EU reindustrialization on the coordinates of the scientific and technical progress / Reindustrializarea UE pe coordonatele progresului ştiintific şi tehnic ‐ IDESPERAS5L47

• Ionuț PURICA ‐ Climate change events induced risk assessment and mapping as a basis for an insurance policy / Evaluarea şi reprezentarea riscurilor induse de evenimente generate de schimbările climatice ca bază pentru o politică de asigurare ‐ IDESPERAS5L88

• Irina Gabriela RĂDULESCU, Ileana DUMITRU ‐ Trade effect of regional trade agreements: new evidence from European Union Members Countries / Efectul acordurilor comerciale regionale în state membre ale UE ‐ IDESPERAS5L167

• Florela STOIAN, Dana GHIȚAC ‐ Indonesian export ban impact on prices of major non‐ ferrous metal ores / Impactul interdicției exporturilor indoneziene de minereuri asupra prețurilor principalelor metale neferoase ‐ IDESPERAS5L65

• Doina TĂTARU; George NICULESCU ‐ The marketing cultural environment for characterizing and ranking the goods and services markets in the EU countries / Mediul cultural de marketing ‐ caracterizarea şi ierarhizarea piețelor de bunuri şi servicii din țările UE ‐ IDESPERAS5L140

• Rodica VELCIU ‐ TTIP – The “magical solution” for getting out of the extended economic crisis of the beginning of this century? / Parteneriatul Transatlantic – “soluția magică” a ieşirii din criza economică prelungită a acestui început de secol? ‐ IDESPERAS5L73

• Răzvan VOINESCU, Cristian MOISOIU ‐ Competitiveness, from theoretical approaches to competitiveness policy. Towards a more competitive EU / Competitivitatea, de la abordări teoretice la politici spre o Uniunea Europeană mai competitivă ‐ IDESPERAS5L41