Concurs IEM 1 post şi ½ CS II

Institutul de Economie Mondială scoate la concurs, în condiţiile legii:

       – 1 post şi ½ CS II, poziţia 3, şi respectiv poziţia 55 în statul de personal.

Concursul va avea loc la sediul I.E.M. din Calea 13 Septembrie, nr. 13, sector 5, în data de 23.02.2015, ora 10º,iar dosarele de concurs se vor preda până pe data de 19.02.2015, la camera 5204, ora 12, biroul Financiar Contabilitate, Resurse Umane şi Salarizare – d-naNelaMiru.

Relații suplimentare privind condițiile de participare se pot obține zilnic între orele 10-14 la telefon 021.318.24.60 interior 213, la sediul institutului, sau pe www.iem.ro.

Alte cerinţe, conform site-ului ANCS şi Ordinelor 4204/2013 şi 6560.2012 emise de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. http://jobs.ancs.ro/info/php

Condiţiile de concurs sunt cele prevăzute de Legea privind Statutul personalului de cercetare – Legea 319/2003 şi Hotărȃrea 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant său temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Potrivit Legii 319/2003, coroborat cu HG 286/2011, dosarul de concurs trebuie să conţină:

  1. Cerere de înscriere la concurs adresată directorului Institutului de Economie Mondială;
  2. Originalul și copia actului de identitate;
  3. Originalele și copiile legalizate ale documentelor care atestă nivelul studiilor şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări (copii legalizate de pe diploma de bacalaureat şi de studii universitare inclusiv foaia matricolă, diploma de doctor în specialitate, certificatul de naştere, carte de identitate, certificatul de căsătorie (dacă este cazul) şi alte documente care atestă specializări în domeniu);
  4. Adeverinţă de vechime de la locul de muncă cu evidenţierea perioadelor şi funcţiilor profesionale ale candidatului(Copie carnet de muncă, după caz sau copie-extras după Registrul general de evidență a salariaților);
  5. Curriculum Vitae detaliat datat şi semnat pe fiecare pagină;
  6. Lista lucrărilor publicate, însoţită de cel puţin 5 lucrări reprezentative.
  7. Cazier judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care se candidează ,cu obligația de a completa dosarul, cu originalul cazierului judiciar cel târziu până la data desfășurării concursului;
  8. Adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior concursului;
  9. Alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.

Documentele solicitate se îndosariază, în ordinea menţionată, într-un dosar cu şină care va fi înregistrat şi depus la secretariatul instituţiei.

Dosarul de concurs CS II se completează cu

– Autoevaluare (3-5 pagini) şi Mape cu contribuţiile ştiinţifice semnificative.

Potrivit Legii 319/2003 “art.16, alin(1) Evaluarea performanţelor profesionale ale candidaţilor, precum şi încadrarea pe funcţii se realizează ţinând seama de studii, de competenţa şi de rezultatele profesionale obţinute, de titlurile ştiinţifice şi de gradele profesionale obţinute, de experienţa în specialitatea postului, de aptitudinile specifice necesare îndeplinirii funcţiei, cu respectarea prevederilor din prezentul stătut.”

Pentru cercetător ştiinţific gradul II, condiţiile minime pentru ocuparea postului sunt:

– activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învăţămȃntul superior de cel puţin 8 ani de activitate şi titlul ştiinţific de doctor;

– 12 ani în profilul postului, pentru cei ce vin din afara sistemului şi titlul ştiinţific de doctor.

 

DIRECTOR INSTITUT,

CSI Dr. Simona MoagărPoladian