China: ținte ale noului cincinal 2016-2020

AUTOR: Sarmiza PENCEA

Odată cu debutul anului 2016, China a început un nou cincinal și a trecut la implementarea celui de-al 13-lea Plan Cincinal pentru Dezvoltare Economică și Socială (2016-2020). Centrat pe obiectivul finalizării construcției unei societăți moderat-prospere, acest plan cincinal este astfel conceput – potrivit premierului Li Keqiang[1] – încât să permită rezolvarea unor probleme serioase precum dezvoltarea economică dezechilibrată, necoordonată și nesustenabilă a țării, promovând o dezvoltare …inovativă, coordonată, verde, deschisă și incluzivă.“ Planul cincinal a fost structurat pe șase mari obiective/grupuri de activități, astfel:

  1. Menținerea unui ritm mediu-înalt de creștere economică și promovarea dezvoltării industriale către zona tehnologiilor cu grad de sofisticare mediu și de vârf
  2. Printre țintele principale subscrise acestui obiectiv se află în primul rând cele privind dublarea, până în anul 2020, a nivelurilor PIB și venitului mediu pe locuitor atinse în 2010, ceea ce presupune realizarea unui ritm mediu de creștere economică de minimum 6,5% pe parcursul celor cinci ani. În acest scop, este necesară modernizarea structurii industriale și promovarea tehnologiilor apte să accelereze dezvoltarea industrială. Scopul este acela ca până în anul 2020 „…ponderea industriilor avansate, a serviciilor moderne și a industriilor strategice emergente în PIB să fi crescut semnificativ, astfel încât productivitatea muncii să ajungă de la 87.000 RMB, la peste 120.000 RMB per capita.” În aceste condiții, spre anul 2020, PIB va fi depășit 90.000 miliarde RMB, ceea ce „…pentru o țară precum China, cu o populație atât de mare, ar fi o realizare cu adevărat remarcabilă”.Asigurarea unei capacități sporite a inovării de a propulsa și energiza dezvoltarea

Inovarea trebuie să ocupe poziția centrală în strategia de dezvoltare a țării. Acest fapt presupune: lansarea de noi programe naționale în domeniul științei și tehnologiei, construirea de centre naționale pentru cercetare de înalt nivel, măsuri de încurajare a populației să inițieze noi afaceri și să inoveze, extinderea aplicațiilor big data, cloud computing și internet of things, transformarea rapidă a țării într-un producător de bunuri de calitate, intensive în tehnologii avansate și totodată într-o economie a cercetării în domenii strategice „de frontieră”, la orizontul anului 2020.

Investițiile Chinei în cercetare-dezvoltare (CD) vor ajunge în 2020 la 2,5% din PIB, iar contribuția progresului din sfera științei și tehnologiei se așteaptă să ajungă să genereze 60% din creșterea PIB în anul respectiv.

  1. Continuarea urbanizării, a modernizării agriculturii, a reechilibrării dezvoltării economice urban-rural și între regiuni

Îngustarea decalajelor de dezvoltare dintre mediul urban și cel rural nu este doar o componentă-cheie a ajustării structurale a economiei chineze, ci reprezintă și o modalitate importantă de a da cale liberă manifestării potențialului de dezvoltare” al țării. În cei cinci ani, va fi acordat drept de rezidență urbană unui număr de circa 100 milioane de cetățeni înregistrați în mediul rural, dar cu activitate ce implică șederea în orașe (muncitori migranți), precum și permise de rezidență urbană unui număr suplimentar de 100 milioane locuitori ai satelor, care se vor putea muta în orașele din centrul și vestul țării. Astfel, spre anul 2020, rezidenții permanenți ai orașelor vor ajunge să reprezinte 60% din totalul populației.

Se va da o atenție specială conservării apei necesare în agricultură, înzestrării cu mașini agricole, extinderii unei producții moderne de semințe, standardizării producției agricole, îmbunătățirii distribuției regionale a activității și a serviciilor profesionale pentru acest domeniu. Oferta de produse agricole, calitatea acesteia și siguranța alimentară vor fi substanțial îmbunătățite spre anul 2020, când agricultura va fi făcut progrese notabile pe calea modernizării.

Pe de altă parte, strategia generală privind dezvoltarea regională va include realizarea a Trei Inițiative care să permită formarea unor centuri economice est-vest și nord-sud, de-a lungul coastei, de-a lungul râului Yangtze și a rutelor majore de transport, precum și promovarea unor poli noi de dezvoltare și a unor clustere urbane apte să faciliteze dezvoltarea zonelor lor înconjurătoare.

Va continua, totodată, implementarea unor proiecte majore de extindere infrastructurală, în special extinderea rețelei de transport feroviar de mare viteză, a cărui rețea va ajunge să însumeze la finele perioadei 30.000 km, legând între ele 80% dintre marile orașe ale Chinei. De asemenea, se vor construi încă 30.000 km de autostrăzi și se va asigura acces integral, atât în mediul urban, cât și în cel rural, la rețele de comunicații în bandă largă.

  1. Încurajarea metodelor verzi” în producție și în traiul cotidian, accelerarea eforturilor de a conserva ecosistemele și mediul natural în ansamblul său

Dacă până în prezent dezvoltarea accelerată a Chinei a implicat un cost adițional major, necuantificat dar materializat în distrugerea gravă a mediului natural și poluarea masivă a apelor, aerului și solului țării, pentru următorii cinci ani, cel de al 13-lea Plan Cincinal pentru Dezvoltare Economică și Socială (2016-2020) prevede măsuri intensificate de protecție, conservare ecologică și refacere a mediului agresat prin dezvoltarea economică dezechilibrată a anilor precedenți. Se are în vedere ca până în anul 2020 consumul de apă și energie, precum și emisiile de carbon raportate la PIB să se reducă cu 25%, 15% și, respectiv, 18%, iar pădurile să ajungă să acopere 23,04% din suprafața țării.

O atenție specială va fi acordată reducerii poluării aerului din orașe, obiectivul țintit fiind acela ca, pe parcursul actualului cincinal, să se reușească atingerea unor parametrii de calitate a aerului ce se încadrează, pentru cel puțin 80% din durata unui an, în nivelurile calificate drept „bun” și „excelent”.

  1. Adâncirea reformei, a deschiderii spre exterior și crearea de instituții noi pentru susținerea dezvoltării

La acest capitol, planul cincinal menționează necesitatea adâncirii reformei în toate domeniile, susținerea și îmbunătățirea sistemului economic de bază, a unui sistem modern al drepturilor de proprietate și al statului de drept. Piața trebuie să aibă rolul decisiv în economie, dar, paradoxal, și „…guvernul să-și joace mai bine rolul în alocarea resurselor” și să lucreze în direcția accelerării creării de sisteme, mecanisme și modele de creștere, care „…să ghideze dezvoltarea economică, în contextul noii normalități.”

Documentul menționează aici și faptul că vor trebui depuse eforturi pentru asigurarea avansului în implementarea inițiativei „o centură, un drum” (Belt and Road)[2], precum și pentru  susținerea succeselor în promovarea cooperării cu alte țări în sfera capacităților industriale. În opinia noastră, în subtext, această mențiune face referire, de fapt, la utilizarea inițiativei privind reactivarea Drumului Mătăsii, în variantele sale moderne, ca instrument al relocalizării capacităților de producție excedentare din China, în alte țări aflate pe traseul acestor drumuri comerciale.

Pe de altă parte, în document se vorbește despre optimizarea importului și exportului, creșterea semnificativă a comerțului cu servicii și transformarea Chinei din comerciant de cantități, în comerciant de calitate”. Totodată, menționează necesitatea dezvoltării progresive a unei rețele de zone libere de standard ridicat.

  1. Asigurarea unui progres continuu al nivelului de trai și a participării tuturor la beneficiile dezvoltării

În acest mare subcapitol al planului cincinal 2016-2020, sunt cuprinse obiective legate de reducerea sărăciei în mediul rural, ridicarea nivelului de trai al întregii populații, asigurarea serviciilor publice și crearea unor sisteme mai echitabile și mai sustenabile de asigurări sociale.

Media anilor de școală pentru populația aptă de muncă va crește până în 2020 de la 10,23, la 10,8 ani (presupunând învățământ obligatoriu de 9 ani, acces generalizat la învățământul secundar, plus asigurarea unui învățământ superior de tot mai înaltă clasă, axat pe disciplinele viitorului).

În actualul cincinal se vor crea 50 de milioane de noi locuri de muncă în mediul urban, vor crește veniturile individuale, se va dezvolta și consolida pătura clasei mijlocii și se va îngusta ecartul de venit dintre categoriile sociale, precum și cel dintre veniturile locuitorilor orașelor și cele ale sătenilor.

În privința serviciilor de sănătate sunt, de asemenea, prevăzute măsuri de dezvoltare și ameliorare calitativă, cu obiectivul prelungirii cu încă un an a speranței de viață a populației, până în 2020.

Potrivit premierului chinez, succesul construcției societății moderat prospere la finalul cincinalului 2016-2020 depinde de urmărirea consecventă a trei principii directoare de bază:

  1. Întâietate absolută acordată dezvoltării – Dezvoltarea este cheia rezolvării tuturor problemelor Chinei și rămâne sarcina sa principală, cu preocuparea ca, în următorii cinci ani, să fie evitat blocajul în capcana venitului mediu;
  2. Avans major pe calea reformei structurale – Problemele acute întâmpinate în prezent în ceea ce privește oferta și cererea agregate, impun ample programe de ajustare structurală. În paralel cu măsurile în direcția creșterii cererii agregate, sunt imperios necesare – și vor fi în mod special urmărite – măsuri ample de restructurare pe partea ofertei, prin reducerea acesteia în anumite domenii, în special a celor de joasă tehnicitate, și suplimentarea sa în sectoarele de tehnologie medie și înaltă. Va fi, totodată, sporită oferta de bunuri publice și servicii, se va îmbunătăți productivitatea totală a factorilor de producţie și se va urmări asigurarea creșterii economice atât prin activarea motoarelor cererii, cât și ale ofertei.
  3. Accelerarea schimbării motoarelor dezvoltării – în sensul dezvoltării rapide a noi tehnologii, produse, industrii, modele de producție, de management și marketing, precum și a inovațiilor instituționale, a unor lanțuri industriale, clustere și rețele de companii noi, astfel încât să se transforme și să se revitalizeze vechile motoare ale creșterii economice și, totodată, să fie generate forțe propulsoare noi ale dezvoltării viitoare.

[1] Li Keqiang – Report on the Work of Government, delivered at the Fourth Sesssion of the 12th National People’s Congress of the People’s Republic of China, March 5, 2016

[2] Este vorba despre inițiativa președintelui Xi Jinping, lansată în anul 2013, privind Centura Economică a Drumului Mătăsii și Drumul Maritim al Mătăsii, din secolul 21, cunoscute, pe scurt, sub sintagma O centură, Un drum.