Anunt concurs Contabil Sef

Institutul de Economie Mondială scoate la concurs, în condiţiile legii, postul de CONTABIL ŞEF.

Concursul va avea loc la sediul I.E.M. din Calea 13 Septembrie, nr. 13, sector 5, în data de 10.12.2015, ora 11º, iar dosarele de concurs se vor preda până pe data de 09.11.2015, la camera 5213, orele 14, biroul Financiar Contabilitate, Resurse Umane si Salarizare – d-na Nela Miru.
Relatii suplimentare privind conditiile de participare, bibliografie, se pot obine zilnic între orele 10-14 la telefon 021.318.24.55 interior 213 sau la sediul institutului.
Probele concursului se vor desfasura astfel: proba scrisă si interviu în data de 10.12.2015  orele 11º (în funcţie de numărul de dosare, probele se ţin în aceeaşi zi).

 

Cerintele postului:
·  studii economice superioare de lungă durată;
·  atestat – SISTEM EUROPEAN DE CONTURI
·  experienţă în muncă şi în specialitate: minim 10 ani;
·  obligatoriu experienţă în contabilitate publica (bugetară): minim 7 ani;
·  competenţe si aptitudini manageriale şi organizatorice: abilităţi pentru activitatea în echipă, bună comunicare, aptitudini de coordonare şi organizare
privind activitatea financiar – contabilă, resurse umane şi administrative, în cadrul instituţiei şi în relaţiile cu celelalte instituţii, capacitate de gestionare a
resurselor alocate;
·  competenţe şi aptitudini tehnice: abilităţi în utilizarea calculatorului şi de utilizare a programelor: Word, Excel, Internet Explorer, programe specifice de
contabilitate, etc.


Acte necesare pentru intocmire dosar de concurs

Dosarul de concurs trebuie să conţină:
1) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului Institutului de Economie Mondială;
2) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
4) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în specialitatea studiilor;
5)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
6) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
7) curriculum vitae;
8) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
În cazul documentului prevăzut la alin. (5) , candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Actele prevăzute la alin. 2), 3) şi 8) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Documentele solicitate se îndosariază, în ordinea menţionată, într-un dosar cu şină care va fi înregistrat la secretariat.

BIBLIOGRAFIE CONCURS:
– Legea finantelor publice nr.500/2002 cu modificarile si completarile ulterioare;
– Legea Contabilitatii nr.82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare;
– Legea nr.571/ 2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;
– Legea nr.752/2001 republicata privind organizarea si functionarea Academiei Romane;
– OMFP nr. 1792/2002 privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor;
– Ordonanta Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
– OMFP nr.2861/2009 privind inventarierea patrimoniului;
– OUG nr. 34/2006 privind achizitiile publice;
– OMFP nr. 2281/2009 privind planificarea platilor in trezorerie;
– Legea  nr.284/2010 privind salariazarea unitara a personalului platit din fonduri publice;
– Legea nr.319/2003 privind statutul personalului de cercetare;
– Legea nr.53/2003 Codul muncii cu modificarile si completarile ulterioare;
– Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.


Bucuresti, 26 octombrie 2015

Director,

CS I Dr. Simona Moagăr – Poladian